KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ

włoskie specjały

Fundacja „CORDIS” we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Rawiczu organizuje konkurs pt. „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”. Konkurs adresowany jest do wszystkich klas szkół dziennych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Dla zwycięskiej klasy organizatorzy przewidzieli nagrodę.

POWODZENIA!!!

Rawicz, dnia 31 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu

„Klasa z najlepszą frekwencją”

§1 ORGANIZATOR

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO „CORDIS” Z SIEDZIBĄ W RAWICZU we współpracy z ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU organizuje IV edycję konkursupt. „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”. Konkurs adresowany jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Bobrowskiego w Rawiczu.

§2 CEL KONKURSU

Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz poprawa frekwencji w szkole.

§3 WARUNKI KONKURSU

1)     W konkursie  uczestniczą wszystkie klasy Szkoły Branżowej I Stopnia i Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Bobrowskiego w Rawiczu.

2)     Konkurs trwa od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.

3)      Frekwencja klasowa obliczona zostanie po zakończeniu miesiąca kwietniado części setnych (2 miejsca po przecinku) na podstawie danych zawartych w e-dzienniku Librus.

4)     Do frekwencji klasowej wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne nieusprawiedliwione.

5)   Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja w składzie:

                  a) Marlena Nawrocka – prezes Fundacji,

                  b) Beata Glura – wiceprezes Fundacji,

                  c) Aleksandra Ciąder-Hajnce – wiceprezes Fundacji,

                  d) Magdalena Sikora – sekretarz Fundacji.

§4 NAGRODY

Klasie z najwyższą frekwencją Fundacja „CORDIS” ufunduje poczęstunek.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej zsz24.pl i wywieszone na tablicy informacyjnej Fundacji.